Jakolan ng dalawang construction worker sa barracks 1