Vintage: 70s Charlotte Godiva Baby Doll Babe

Charlotte Godiva